پژوهشگر طراح: علی عظیمی

برنامه نویس طراح: امیر بابک توسلی

مشاور برنامه نویسی: دکترمهدی محمدی

نسخه 1.0: 2015

http://www.aliazimi.info